Vliv daňové optimalizace na bonitu společnosti

Daňová optimalizace je způsob, kterým se společnosti snaží snížit své daňové zatížení. Toho lze dosáhnout různými způsoby, například správným využíváním daňových úlev a odpočtů, využíváním daňových rájů nebo strukturováním obchodních transakcí s cílem minimalizovat daňové povinnosti. 

Bonita podniku je pojem, který se používá k popisu finanční stability a zdraví podniku. Při žádosti o úvěr je bonita firmy důležitá, jelikož banky a další finanční instituce vyžadují, aby firmy žádající o úvěr byly schopny včas splácet své závazky. Úvěruschopnost společnosti se obvykle posuzuje na základě různých kritérií, jako je finanční historie společnosti, poměr dluhu k příjmům, poměr likvidních aktiv k závazkům a celková rozvaha.  Při žádosti o úvěr je důležité mít dobrou finanční historii a být dlouhodobě finančně stabilní, aby se zvýšila pravděpodobnost úspěšného získání úvěru. Daňová optimalizace může být součástí strategie pro zlepšení finanční stability společnosti, ale je důležité mít na paměti, že taková daňová optimalizace se může snadno přiblížit k hranici daňového podvodu, proto je důležité poradit se s odborníkem a dodržovat všechna příslušná právní ustanovení.

Například některé firemní benefity mohou mít daňové výhody pro zaměstnance nebo samotnou společnost. Mohou to být například příspěvky na penzijní připojištění nebo nové doplňkové penzijní spoření, popř. investiční životní pojištění (ve výjimečných případech). Je důležité si uvědomit, že každý firemní benefit může mít různé daňové dopady, a proto byste se měli poradit se zkušeným finančním poradcem nebo si ověřit příslušná zákonná ustanovení, abyste se ujistili, jaké daňové úlevy nebo povinnosti mohou z poskytování firemních benefitů vyplývat.

Existují situace, kdy byste se měli optimalizaci daňového přiznání vyhnout: 

  • Neznáte-li daňové zákony a předpisy nebo nemáte dostatečné znalosti o daňové optimalizaci, může být lepší poradit se nejprve s odborníkem.
  • V případě, že byste museli v daňovém přiznání lhát nebo zatajovat informace, je lepší podat pravdivé daňové přiznání. 
  • Pokud by daňová optimalizace znamenala příliš velké obtíže nebo náklady. 
  • V případě, že by daňová optimalizace mohla vést k poškození Vaší pověsti nebo k problémům se zákonem.
  • Máte-li v plánu řešit v následujícím účetním období finanční úvěr, bylo by vhodné se dopředu informovat, jak posuzují jednotlivé banky bonitu společnosti a podle toho řešit daňovou optimalizaci.

Ing. Tomáš Kovář